Απευθύνεται σε σπουδαστές που κατέχουν ήδη το επίπεδο LOWER και μέσα από εκπαιδευτικό υλικό κλιμακούμενης δυσκολίας θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε επίπεδο ADVANCED (ανεξάρτητα με το αν θα επιδιώξουν να πιστοποιηθούν στο ανάλογο επίπεδο) για να καταλήξουν να προετοιμαστούν πλήρως για το επίπεδο PROFICIENCY, που αντιπροσωπεύει την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.


Module 1 - Nature And Environment

In this Module you will learn…

 • about the destruction of Planet Earth and scientific discoveries concerning the Environment.
 • to practise on Present and Past tenses.
 • to expand your vocabulary and grammar through exercises related to the Environment
 • to practice your Listening and Speaking skills through environmental issues.
 • to plan and write Formal Reports

Module 2 - Education

In this Module you will learn…

 • about the Future of Exams
 • about different practices in Education
 • and practise on Modal Verbs
 • and practise  on Derivatives
 • and practise on Idioms
 • and practise  on Phrasal Verbs
 • how to write an essay 

Module 3 - Arts

In this Module you will learn…

 • about gardening as a form of Art
 • about the biography of Imelda Marcos and how her story became a source of inspiration
 • about the Gerund and the Infinitive in detail
 • new vocabulary related to Art
 • how to write a formal letter

Module 4 - Crime And Punishment

In this Module you will learn…

 • about the role of the jury in trials
 • about how the law works and life in prison
 • and practise on the Passive Voice
 • and practise on the Causative
 • Phrasal Verbs with “set”
 • and practise  Derivatives
 • how to write an essay 

Module 5 - Language And Literature

In this Module you will learn…

 • about the Decline of the English Language
 • and practise on the Reported Speech
 • read an expert from the novel “Gaudy night”
 • and practice on vocabulary related to language and literature
 • how to write a review 

Module 6 - Travel And Tourism

In this Module you will learn…

 • about the danger Tourism poses for the Developing World and Ecotourism
 • and practise on Conditionals
 • and practise on Wishes and Unreal Past
 • and practice on vocabulary related to travelling
 • how to write an article

Module 7 - Entertainment And The Media

In this Module you will learn…

 • about television programmes and their fans
 • and practise on Inversion
 • and practise on Question Tags
 • and practise on Modal Verbs
 • how to write an article expressing an opinion

Module 8 - Health And Fitness

In this Module you will learn…

 • about health problems and fitness guidance
 • and practise on Relative Clauses & Participle Clauses
 • and practise on Connectors & Conjunctions
 • how to write an essay outlining problems and offering solutions

Module 9 - Science Αnd Technology

In this Module you will learn…

 • about robots and technology
 • about Stephen Hawking
 • and practise on Adjectives and Adverbs
 • and practise on Derivatives
 • and practise on Idioms
 • how to write a formal letter giving an opinion

Module 10 - Lifestyles And Consumerism

In this Module you will learn…

 • about different lifestyles with regard to education, work and society
 • about Consumerism and Advertisement
 • and practise on Countable and Uncountable Nouns
 • and practise on Phrasal Verbs
 • and practise on the Definite, Indefinite & Zero Article
 • and practise on Quantifiers
 • and practise on Derivatives
 • how to write a review of a place