Απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν γνώσεις Αγγλικών 3-4 ετών και θέλουν να φτάσουν στο επίπεδο Β1, όπου μπορούν να χειρίζονται επαρκώς την Αγγλική γλώσσα για την εργασία τους, αλλά και να πιστοποιηθούν.


Module 1 - People

In this Module you will learn…

  • about the art of Face Reading
  • to distinguish between Positive and Negative Character Qualities
  • and practise Present Tenses
  • about Modal Verbs 

Module 2 - Holidays

In this Module you will learn…

  • about extreme holidays
  • and practise Past Tenses
  • and practise Present Perfect Tenses
  • about the use of Prepositions
  • phrasal verbs with “set” and “take”
  • how to write a letter asking for information

Module 3 - Myths and Legends

In this Module you will learn…

  • about the legend of Dracula
  • and practise Past Perfect Tenses
  • how to use Relative Clauses
  • phrasal verbs with “come” and “break”
  • how to write a short story

Module 4 - Living tomorrow

In this Module you will learn…

  • about new technologies
  • and practise Future Tenses
  • about Adjectives and Adverbs
  • phrasal verbs with “take”
  • Expressions with “Out of”
  • how to write an article

Module 5 - Customs And Traditions Around The World

In this Module you will learn…

  • about the Irish culture and traditions
  • and practise the Passive Voice
  • about Nouns
  • how to write an informal letter

Module 6 - Save Planet Earth

In this Module you will learn…

  • about endangered animals
  • about Conditionals
  • about different types of clauses
  • phrasal verbs with “out”
  • expressions with “under”
  • how to write a leaflet

Module 7 - English Is All Around Us

In this Module you will learn…

  • about the importance of the English Language
  • how to use the Infinitive and the Gerund
  • how to use Correlative conjunctions
  • expressions with “do” and “make”
  • how to write a formal letter

Module 8 - Eat Well, Live Well

In this Module you will learn…

  • about healthy eating habits
  • how to use the Reported Speech
  • expressions with “Lose”
  • how to write a review

Module 9 - What's On

In this Module you will learn…

  • about the Hobbit
  • and practice Wishes
  • how to properly use Articles
  • and practise with Derivatives
  • how to write an Informal letter

Module 10 - Home Sweet Home

In this Module you will learn…

  • about Feng shui
  • and practise the Causative form
  • about Participles
  • phrasal Verbs with “Get”
  • how to write an essay