Απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν γνώσεις Αγγλικών 3-4 ετών και θέλουν να φτάσουν στο επίπεδο Β1, όπου μπορούν να χειρίζονται επαρκώς την Αγγλική γλώσσα για την εργασία τους, αλλά και να πιστοποιηθούν.


Module 1 - People

In this Module you will learn…

 • about the art of Face Reading
 • to distinguish between Positive and Negative Character Qualities
 • and practise Present Tenses
 • about Modal Verbs 

Module 2 - Holidays

In this Module you will learn…

 • about extreme holidays
 • and practise Past Tenses
 • and practise Present Perfect Tenses
 • about the use of Prepositions
 • phrasal verbs with “set” and “take”
 • how to write a letter asking for information

Module 3 - Myths and Legends

In this Module you will learn…

 • about the legend of Dracula
 • and practise Past Perfect Tenses
 • how to use Relative Clauses
 • phrasal verbs with “come” and “break”
 • how to write a short story

Module 4 - Living tomorrow

In this Module you will learn…

 • about new technologies
 • and practise Future Tenses
 • about Adjectives and Adverbs
 • phrasal verbs with “take”
 • Expressions with “Out of”
 • how to write an article

Module 5 - Customs And Traditions Around The World

In this Module you will learn…

 • about the Irish culture and traditions
 • and practise the Passive Voice
 • about Nouns
 • how to write an informal letter

Module 6 - Save Planet Earth

In this Module you will learn…

 • about endangered animals
 • about Conditionals
 • about different types of clauses
 • phrasal verbs with “out”
 • expressions with “under”
 • how to write a leaflet

Module 7 - English Is All Around Us

In this Module you will learn…

 • about the importance of the English Language
 • how to use the Infinitive and the Gerund
 • how to use Correlative conjunctions
 • expressions with “do” and “make”
 • how to write a formal letter

Module 8 - Eat Well, Live Well

In this Module you will learn…

 • about healthy eating habits
 • how to use the Reported Speech
 • expressions with “Lose”
 • how to write a review

Module 9 - What's On

In this Module you will learn…

 • about the Hobbit
 • and practice Wishes
 • how to properly use Articles
 • and practise with Derivatives
 • how to write an Informal letter

Module 10 - Home Sweet Home

In this Module you will learn…

 • about Feng shui
 • and practise the Causative form
 • about Participles
 • phrasal Verbs with “Get”
 • how to write an essay